MIĘDZYNARODOWE SPOTKANIE PARTNERÓW ONLINE | 13.03.2020

Ze względu na wybuch pandemii Covid-19 i związaną z tym decyzję instytucji partnerskich o przeniesieniu kształcenia w przestrzeń virtualną, kolejne spotkanie uczestników projektu odbyło się na platformie Skype. Spotkanie poświęcone było zaprezentowaniu efektów dotychczasowej współpracy w zakresie tworzenia rezultatów pracy intelektualnej oraz dostosowaniu planu pracy i strategii działania do nowych warunków, tj. nauczania w sieci Pociąga to za sobą konieczność większego niż kiedykolwiek wykorzystania narzędzi TIK oraz rozwijania współpracy poprzez Internet. Podczas spotkania podjęto następujące kwestie:

  1. Spotkanie partnerów planowane w terminie 30 marca 2020– 3 kwietnia 2020 w Pradze odbędzie się online. Sesje treningowe oraz obserwacje koleżeńskie zajęć językowych pod kątem mediacji zostaną zrealizowane przy wykorzystaniu Platformy Skype i Moodle.
  2. Do 1 kwietnia 2020 będzie opracowany terminarz obserwacji koleżeńskich zajęć językowych. 
  3. Informacje o projekcie i jego rezultatach będą rozpowszechnianie za pomocą mediów społecznościowych i narzędzi cyfrowych, co stanowić będzie jeden z priorytetów  działania. Podjęto decyzję o zwiększeniu wykorzystania narzędzi tj. Facebook, Linked in, EPALS. Zaakceptowano wstępnie pierwszy numer Newslettera oraz poddano pod dyskusję treści, które należy zamieszczać na stronie internetowej projektu.
  4. Partnerzy wysłuchali relacji liderów zespołów pracujących nad rezultatami pracy intelektualnej. Zaprezentowano Formularz Obserwacji Koleżeńskich (Peer Observation Form in the Area of Mediation), który posłuży jako narzędzie do obserwacji koleżeńskich dla zajęć tradycyjnych, zajęć online z trybie synchronicznym i asynchronicznym.  Obserwacje, wnioski oraz materiały dydaktyczne wypracowane przez nauczyciela obserwowanego  i obserwującego zostaną zamieszczone na dysku Google, aby były dostępne dla wszystkich uczestników projektu.
  5. Poddano dyskusji konieczność stworzenia rezultatów pracy intelektualnej będących odpowiedzią na nowe warunki kształcenia i nowe potrzeby uczących się i nauczycieli, tj. konieczność stworzenia materiałów do kształcenia językowego online w trybie synchronicznym i asynchronicznym. Przedyskutowano szereg zmian dotyczących tworzonych materiałów, ich treści, strategii działania, terminów, nazewnictwa itp. Podjęto decyzję o połączeniu w jedną całość rezultatów pracy intelektualnej 04 i 05, w wyniku czego powstanie Quality Assurance Tools, Procedures and its Implementation for Materials Developing.
  6. Ustalono, że kolejne spotkanie partnerów obędzie się pomiędzy 11-15 maja 2020.