Opis projektu

Projekt MiLLaT (Mediation in Language Learning and Teaching) – Mediacja w procesie nauczania i uczenia się został zainicjowany w odpowiedzi na najnowsze osiągnięcia w dziedzinie kształcenia językowego, jak również na ewaluację zawartą w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ) – ang. (CEFR /CV) (2018). Celem projektu jest skupienie się na znaczeniu metodycznych implikacji ESOKJ, czyli postrzeganiu osoby uczącej się jako użytkownika języka, posiadającego kompetencje społeczne w warunkach wielojęzyczności i wielokulturowości, gdzie proces uczenia się stymulowany jest poprzez działanie i zadania, a ocena formułowana jest w oparciu o umiejętności komunikacyjne w autentycznych sytuacjach. Integralnym elementem podejścia nakierowanego na działanie jest MEDIACJA – pojęcie stanowiące istotę niniejszego projektu. Analiza potrzeb, która poprzedziła projekt wykazała, iż istnieje konieczność prowadzenia dalszych szeroko zakrojonych badań na temat mediacji, zespołowej pracy nad nowoczesnymi strategiami i działaniami o charakterze mediacyjnym, jak również znaczące zapotrzebowanie na materiały edukacyjne, które zawierałyby praktyczne wskazówki dotyczące aktywności i strategii mediacyjnych. Projekt MILLaT został opracowany w związku z tym w celu zwiększenia świadomości nauczycieli oraz uczących się co do aspektu mediacyjnego i złożoności procesu uczenia się języka, a co za tym idzie, podkreślenia znaczenia oraz uwzględnienia mediacji (językowej, kulturowej, społecznej i pedagogicznej) w procesie opracowywania programu nauczania i materiałów edukacyjnych, jak również kursów ukierunkowanych na rozwój autentycznych potrzeb komunikacyjnych.

Główne cele projektu MILLaT obejmują:

  • rozwijanie umiejętności językowych i międzykulturowych w dziedzinie mediacji, jak również kompetencji cyfrowych, nabywanych przez nauczycieli, a za ich pośrednictwem przez uczących się, w celu ich lepszego przygotowania do funkcjonowania w wielojęzycznych i wielokulturowych społeczeństwach;
  • zastosowanie i promowanie innowacyjnych strategii pedagogicznych w procesie opracowywania otwartych materiałów edukacyjnych na użytek językowych kursów pół-internetowych i internetowych;
  • włączenie do procesu kształcenia językowego aktywności i strategii mediacyjnych, istotnych przy uwzględnieniu potrzeby mediacji, w drodze wymiany dobrych praktyk oraz know-how;
  • rozwijanie nowych kierunków w procesie uczenia się języka, z zastosowaniem technologii telekomunikacyjnych oraz otwartych zasobów edukacyjnych w kontekście akademickim;
  • zaspokajanie istotnych na rynku pracy potrzeb studentów poprzez rozwijanie działań i strategii mediacyjnych, stymulujących nabywanie kompetencji transwersalnych. 

W projekcie biorą udział cztery ośrodki nauczania języków obcych, reprezentujące uniwersytety z czterech krajów: Uniwersytet Helsiński – Finlandia, Uniwersytet Witolda Wielkeigo Vytautas Magnus – Litwa, Uniwersytet Karola – Republika Czeska oraz Uniwersytet Warszawski – Polska, jako koordynator programu. Partnerzy Projektu współpracują w ramach Programu Erasmus+, KA 203 – Partnerstwa strategiczne na rzecz szkolnictwa wyższego. Każdy z uczestniczących uniwersytetów posiada szerokie doświadczenie, pozwalające na efektywne uczestnictwo w projekcie. Oczekuje się, że Projekt MILLaT spotka się z dużym zainteresowaniem ze strony nauczycieli języków obcych w instytucjach partnerskich, bowiem jego celem jest promowanie podejścia włączającego (inkluzywnego) poprzez umożliwienie partnerom uczestniczenia w różnorodnych aktywnościach, jak warsztaty i szkolenia na temat mediacji, obserwacja koleżeńska, konferencje, opracowywanie i pilotaż materiałów przeznaczonych dla kursów tradycyjnych i internetowych, itp. 

W celu osiągnięcia celów projektu partnerzy w swojej pracy będą korzystać z różnorodnych metod, sporządzać raporty, oceniać potrzeby nauczycieli i uczących się języka obcego w zakresie mediacji oraz dążyć do tego, aby projekt przyczynił się do lepszego zrozumienia i bardziej efektywnego stosowania strategii i działań mediacyjnych; partnerzy będą pracować nad przygotowaniem i popularyzacją wymiernych efektów o charakterze intelektualnym. 

Projekt ma za zadanie opracowanie szeregu innowacyjnych mediacyjnych narzędzi internetowych i do zastosowania bezpośrednio na zajęciach, które mogą być efektywnie wykorzystywane przez wszystkich nauczycieli języków obcych.  Dzięki nim studenci będą mogli rozwijać swoje umiejętności mediacyjne i kulturowe, co umożliwi im lepszy dostęp do różnorodnych ścieżek rozwoju akademickiego i zawodowego w społeczeństwach odznaczających się rosnącą wielojęzycznością i wielokulturowością. MILLaT sprzyja budowie międzynarodowej społeczności nauczycieli języków obcych na wyższych uczelniach, którym zależy na rozwoju własnym. Projekt z pewnością przyczyni się do maksymalizacji korzyści płynących ze współpracy międzynarodowej oraz rozwijania wzajemnych kontaktów stron w nim uczestniczących, jak również do poszerzenia możliwości edukacyjnych nauczycieli oraz zapewnienia najwyższych standardów w zakresie kształcenia językowego, zgodnie z misją nakreśloną przez Radę Europy o przygotowaniu studentów do lepszego współistnienia i funkcjonowania w coraz bardziej zróżnicowanych społeczeństwach. Efekty wypracowane w trakcie projektu będą stanowić wkład w dalszy rozwój Europejskiego Obszaru Edukacji.