CALL FOR PAPERS

Szkoła Języków Obcych

Uniwersytetu Warszawskiego

ma zaszczyt zaprosić na

pierwszą międzynarodową konferencję wieńczącą projekt MiLLaT

Mediacja w procesie nauczania i uczenia się języków obcych

9 września 2021 r. (online)

Konferencja jest objęta honorowym patronatem Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego i the European Language Council.

Celem konferencji jest utworzenie forum do dyskusji, poszerzanie wiedzy oraz wymiana poglądów na temat mediacji, ze szczególnym uwzględnieniem uczącego się, uczenia się, nauczania, jak również pracy nad materiałami i narzędziami.

Do udziału zapraszamy nauczycieli języków obcych ze wszystkich poziomów edukacyjnych, dydaktyków, trenerów oraz edukatorów zainteresowanych problematyką mediacji, działaniami i strategiami mediacyjnymi, wielojęzycznością, zadaniami w edukacji językowej, praktykami w zakresie przekazywania instrukcji z zastosowaniem technologii oraz dobrymi praktykami w procesie uczenia się języków obcych.

Zakres tematyki obejmuje między innymi następujące zagadnienia:

 • Mediacja w procesie nauczania i uczenia się języków obcych;
 • Kluczowe kompetencje w procesie uczenia się przez całe życie;
 • Wielojęzyczność i różnorodność językowa;
 • Synchroniczna i asynchroniczna nauka języków obcych w oparciu o najnowsze technologie;
 • Podejście zadaniowe w nauczaniu języków obcych (TBLT);
 • Podejście skierowane na działanie (AoA);
 • Język do celów specjalistycznych (LSP);
 • Praca nad materiałami i narzędziami;
 • Dobre praktyki w procesie uczenia się języków obcych.

Języki konferencji: angielski i polski. Prezentacje w innych językach są również mile widziane.

Konferencja odbędzie się online. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Główni prelegenci  – spis alfabetyczny

Dr hab. Radosław Kucharczyk – absolwent Instytutu Romanistyki Uniwersytetu Warszawskiego; obecnie adiunkt w Zakładzie Dydaktyki Języków Romańskich w tym Instytucie. Prowadzi zajęcia specjalistyczne z glottodydaktyki oraz praktycznej nauki języka francuskiego. W pracy badawczej zajmuje się implementacją założeń europejskiej polityki językowej (kompetencja różnojęzyczna, mediacja) w różnych kontekstach edukacyjnych. Przewodniczący Rady Koordynacyjnej ds.Certyfikacji Biegłości Językowej Uniwersytetu Warszawskiego. Rzeczoznawca podręczników do nauki języka francuskiego w MEN. Współpracuje z Centralną Komisją Edukacyjną (CKE). Nauczyciel języka francuskiego w XV LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. N. Żmichowskiej w Warszawie.

Dr Piotr Romanowski – obecnie adiunkt na Wydziale Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego. Jego zainteresowania badawcze obejmują obszary wspólne z zakresu edukacji dwujęzycznej/ wielojęzycznej oraz socjolingwistyki. Jego najnowsza monografia „Family Language Policy in the Polish Diaspora: A Focus on Australia” zostanie opublikowana przez wydawnictwo Routledge w kwietniu 2021 roku. Dr Piotr Romanowski jest redaktorem naczelnym czasopisma „Journal of Multilingual Theories and Practices”. Jest również jednym z założycieli MultiLingnet, zrzeszającej naukowców specjalizujących się w dziedzinie wielojęzyczności i edukacji wielojęzycznej. Dr Piotr Romanowski prowadził wykłady gościnne na wielu uniwersytetach, między innymi, na Florida International University, Carleton University, Victoria University of Wellington, University of Sao Paulo, University of Johannesburg, National Chengchi University.

Dr Maria Stathopoulou – adiunkt na Helleńskim Uniwersytecie Otwartym (Hellenic Open University) oraz na Państwowej Politechnice Ateńskiej (National Technical University of Athens). Od roku 2007 jest pracownikiem naukowym w RCeL (Research Centre for Language, Teaching, Testing and Assessment) na Uniwersytecie Ateńskim i członkiem zespołu, opracowującego egzamin państwowy z języka angielskiego (the Greek State Certificate of Foreign Language Competence, znany pod nazwą egzaminów KPG). W latach 2014-2017 dr Maria Stathopoulou wchodziła w skład autorskiej grupy ekspertów Rady Europy do spraw aktualizacji ESOKJ. Obecnie (2020-2021) bierze udział w projekcie “Mediacja w nauczaniu, uczeniu się i ocenie” (“Mediation in Τeaching, Learning and Αssessment” (ME.T.L.A.)), finansowanym ze środków Europejskiego Centrum Języków Nowożytnych (ECML) przy Radzie Europy (2020-2023). Dr Maria Stathopoulou jest autorką książki “Cross-Language Mediation in Foreign Language Teaching and Testing” (2015), wydanej przez Multilingual Matters. Tematem jej kolejnej publikacji książkowej jest nauczanie języka angielskiego specjalistycznego w kontekście akademickim.

Andrew Walkley posiada 25-letnie doświadczenie pracy jako nauczyciel, szkoleniowiec oraz autor materiałów. Jest współautorem szeregu podręczników do nauki języka angielskiego – Outcomes, Innovations and Perspectives (National Geographic Learning) oraz książki z zakresu metodyki “Teaching Lexically” (Delta/ Klett). Andrew Walkley jest jednym z dyrektorów Lexical Lab (lexicallab.com), centrum świadczącego szeroki zakres usług edukacyjnych oraz szkoleniowych, w tym m.in. projektowanie kursów, doradztwo, tworzenie materiałów edukacyjnych oraz szkolenia nauczycieli. Lexical Lab prowadzi letnią szkołę w Londynie dla nauczycieli i innych osób zaangażowanych w nauczanie języka angielskiego.

Zasady zgłaszania abstraktów

W ramach konferencji przewidziano następujące formy aktywnego uczestnictwa: referaty indywidualne, prezentacje plakatowe oraz warsztaty. 

Referaty indywidualne

Na wygłoszenie indywidualnego referatu przewiduje się 30 minut (20 minut prezentacja, 10 minut pytania i dyskusja). Nadesłane materiały powinny zawierać tytuł (maksymalnie 15 słów), streszczenie (maksymalnie 300 słów, nie wliczając bibliografii) oraz krótka notkę biograficzną do programu konferencji (maksymalnie 100 słów).

Prezentacje plakatowe

Prezentacje plakatowe mają na celu omówienie dobrych praktyk. Na prezentację plakatową przewiduje się 30 minut, przy czym czas ten przeznaczony jest na sesję pytań i odpowiedzi, w związku z tym prelegenci powinni być obecni w trakcie trwania całej sesji. Plakaty zostaną udostępnione uczestnikom konferencji przed rozpoczęciem panelu. Nadesłane materiały powinny zawierać tytuł (maksymalnie 15 słów), streszczenie (maksymalnie 300 słów, nie wliczając bibliografii) oraz krótką notkę biograficzną do programu konferencji (maksymalnie 100 słów).

Warsztaty

Na przeprowadzenie interaktywnego warsztatu przewiduje się 45 minut (40 minut warsztat oraz 5 minut pytania). Nadesłane materiały powinny zawierać tytuł (maksymalnie 15 słów), streszczenie (maksymalnie 300 słów), wraz z jasnym opisem zadań, w których wezmą udział uczestnicy, oraz  krótka notkę biograficzną do programu konferencji (maksymalnie 100 słów).

Serdecznie zapraszamy Państwa do nadsyłania zgłoszeń tematów i abstraktów wystąpień wyłącznie poprzez poniższy FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY.

 • Zgłoszenia tematów i abstraktów wystąpień: od 29 marca 2021 do 30 czerwca 2021
 • Potwierdzenie akceptacji referatów: 15 lipca 2021
 • Rejestracja uczestnictwa w Konferencji: od 9 kwietnia 2021 do 31 sierpnia 2021

Zapraszamy również do udziału w konferencji w charakterze słuchacza. Formularz rejestracji już jest otwarty: FORMULARZ REJESTRACYJNY – MiLLaT.

W razie wszelkich pytań i wątpliwości jesteśmy do Państwa dyspozycji: millat.conference@uw.edu.pl

Z poważaniem

Komitet Naukowy 

 • Dr hab. Radosław Kucharczyk, UW
 • Dr Piotr Romanowski, UW
 • Dr Andrzej Dąbrowski, UW
 • Dr Sylwia Kossakowska-Pisarek, UW
 • Dr Małgorzata Świerk, UW

Komitet Organizacyjny

 • Dr Małgorzata Świerk, UW
 • Dr Ekaterina Bunina-Breś, UW
 • Mgr Urszula Wilk, UW
 • Mgr Marzena Zykubek, UW

Informacja na temat projektu MiLLat:

Konferencja stanowi część Projektu Mediacja w Uczeniu się i Nauczaniu Języków Obcych (Mediation in Language Learning and Teaching) (MiLLaT) Erasmus+ Project), 2019-1-PL01-KA203-065746, który powstał w odpowiedzi na najnowsze innowacyjne osiągnięcia w dziedzinie nauczania i uczenia się języków obcych oraz oceniania, sprecyzowanych w ESOKJ/CV (2018). Celem projektu jest realizacja głównego przesłania metodycznego ESOKJ, zgodnie z którym osobę uczącą się należy postrzegać jako funkcjonującego w społeczeństwie wielojęzycznego i wielokulturowego użytkownika języka, którego proces uczenia się następuje poprzez działanie i wykonywanie zadań, a ostateczna ocena umiejętności dotyczy komunikacji w praktycznych i konkretnych sytuacjach życiowych. Więcej informacji na stronie projektu: www.millat.uw.edu.pl