ABSTRAKTY

Abstrakty wystąpień PDF


Abstrakty wystąpień prelegentów (sesja plenarna) – spis alfabetyczny

MIEJSCE MEDIACJI W CERTYFIKOWANIU KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH

Dr hab. Radosław Kucharczyk                                                                                                    

Instytut Romanistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Polska

Pojęcie mediacji jest pojęciem stosunkowo nowym dla dydaktyki nauczania języków obcych. Pojawia się ono w 2001 r. jako jedno z działań językowych (obok działań receptywnych, produktywnych oraz interakcyjnych) wyróżnionych przez twórców Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Nie da się ukryć, że w tym dokumencie mediacja jest opisana dość pobieżnie. Obejmuje ona takie działania dydaktyczne, jak tłumaczenie (ustne i pisemne), przetwarzanie tekstów (przede wszystkim specjalistycznych) oraz ich streszczanie. Również strategie umożliwiające użytkownikowi języka działania mediacyjne są potraktowane „po macoszemu”, ponieważ autorzy ESOKJ wymieniają kilka nielicznych (i w niewielkim stopniu zoperacjonalizowanych strategii) ułatwiających użytkownikowi języka działania mediacyjne. Brakuje również deskryptorów działań mediacyjnych dla poszczególnych poziomów biegłości językowej. Dopiero wraz z pojawieniem się w 2018 r. uzupełniającej wersji ESOKJ pojęcie mediacji zyskuje na znaczeniu, a jej definicja obejmuje nowe – dotychczas pomijane w piśmiennictwie glottodydaktycznym – obszary. Autorzy dokumentu wyróżniają trzy główne obszary działań mediacyjnych: mediację tekstu, mediację pojęć oraz mediację komunikacji. Ponadto uściślają i operacjonalizują strategie mediacyjne. Co więcej, dla każdego z poziomów biegłości językowej proponują deskryptory działań mediacyjnych. Można więc przyjąć, że mediacja staje się pełnoprawną sprawnością językową, którą należy rozwijać w czasie procesu kształcenia językowego.

W niniejszym referacie postaramy się odpowiedzieć na pytanie, jaką rolę odgrywa mediacja w procesie certyfikowania kompetencji językowych, a dokładniej czy stanowi ona jedną z technik oceniania sprawności komunikacyjnych (słuchanie, czytanie) lub językowych (gramatyka, słownictwo), czy jest niezależną sprawnością podlegającą ocenie.

Dr hab. Radosław Kucharczyk – absolwent Instytutu Romanistyki Uniwersytetu Warszawskiego; obecnie adiunkt w Zakładzie Dydaktyki Języków Romańskich w tym Instytucie. Prowadzi zajęcia specjalistyczne z glottodydaktyki oraz praktycznej nauki języka francuskiego. W pracy badawczej zajmuje się implementacją założeń europejskiej polityki językowej (kompetencja różnojęzyczna, mediacja) w różnych kontekstach edukacyjnych. Przewodniczący Rady Koordynacyjnej ds.Certyfikacji Biegłości Językowej Uniwersytetu Warszawskiego. Rzeczoznawca podręczników do nauki języka francuskiego w MEN. Współpracuje z Centralną Komisją Edukacyjną (CKE). Nauczyciel języka francuskiego w XV LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. N. Żmichowskiej w Warszawie.


THE CONCEPT OF MEDIATION IN THE CEFR-COMPANION VOLUME 2020: REACHING OUT BEYOND LANGUAGE EDUCATION 

Prof. Waldemar Martyniuk

Wydział Polonistyki, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska

The Common European Framework of Reference for Languages – CEFR (Council of Europe 2001) has served the language education community in Europe and beyond for over twenty years now.  Published by the Language Policy Division of the Council of Europe as a draft in 1998 and in its final, English and French versions in 2001, the document quickly gained the status of a standard European reference for learning, teaching, and assessment in foreign language education. Translated by now (June 2021) into over 40 languages, the CEFR was noticed with considerable interest and is currently used all over the world in language policy and planning, curriculum and material design, and, most frequently, as a standard reference in assessment and certification of proficiency in foreign languages. In 2014, a group of experts was commissioned by the Council of Europe to review, complement, and supplement the original 2001 publication, drawing on the experience gathered over the twenty years of its use. In my contribution, the results of their work are briefly presented and commented upon, with the intention to indicate and underline those aspects of the new ‘face’ of the CEFR that reveal the educational potential of its approach that reaches well beyond the area of foreign language learning, teaching, and assessment.

Keywords: language education, language proficiency, language policy, mediation

Dr hab.Waldemar Martyniuk, prof. UJ, jest pracownikiem naukowym Instytutu Glottodydaktyki Polonistycznej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Jest autorem podręczników, programów nauczania oraz materiałów do oceny znajomości języka polskiego jako obcego. Jako profesor wizytujący wykładał na uniwersytetach w Niemczech (Bochum, Giessen, Getynga, Moguncja, Muenster), w Szwajcarii (Bazylea) oraz w Stanach Zjednoczonych (Uniwersytet Stanforda). W latach 2005-2006 oraz 2008-2013 pracował w Radzie Europy, najpierw w ramach Wydziału Polityki Językowej w Strasburgu, a następnie jako dyrektor wykonawczy Europejskiego Centrum Języków Nowożytnych w Grazu w Austrii. Od roku 2015 pełni funkcję Przewodniczącego Państwowej Komisji ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, a od roku 2019 Prezesa Rady Powierniczej (Board of Trustees) w Stowarzyszeniu ALTE (Association of Language Testers in Europe).


POLISH L3 TEACHERS’ PERCEPTIONS OF MULTILINGUALISM: LANGUAGE AWARENESS, CROSS-LINGUISTIC INFLUENCE AND THE FACILITATIVE ROLE OF L2 ENGLISH

Dr Piotr Romanowski                                                                                                                     

Wydział Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego, Polska

Research has shown that multilinguals demonstrate superior metalinguistic and metacognitive abilities, such as the ability to draw comparisons between different languages and to reflect on and employ appropriate learning strategies. However, it has also been accentuated that multilingualism does not automatically enhance further language learning if learners are not supported by the school environment. Learning L3, L4 or Ln is attained best when language users avail themselves and are aware of the existence of their overall linguistic knowledge. In consequence, teachers’ understanding of and beliefs about multilingual pedagogies are central as they affect the manner in which a language learner’s multilingualism is facilitated in the educational setting. That being said, it may be assumed that the knowledge of teachers’ perceptions is critical and central to the understanding of their decision-making processes in the classroom as well as dilemmas pertaining to multilingual pedagogies.

In this talk, I will discuss L3 foreign language teachers’ beliefs about multilingualism and multilingual pedagogies. I will draw on the data collected through focus-group discussions conducted with 2 cohorts of Polish L3 teachers (of German, French and Spanish). A careful analysis, qualitative in nature, revealed a few recurring themes, e.g. language awareness, prior linguistic knowledge, cross-linguistic influence, the use of multilingual pedagogies, i.e. translanguaging, and the auxiliary role of L2 English. Their meticulous examination sheds light on the urgency of training teachers in the use of multilingual pedagogies.

Keywords: multilingual pedagogies, L3 learning, English, teachers’ perceptions, translanguaging, language awareness, cross-linguistic influence

Dr Piotr Romanowski – obecnie adiunkt na Wydziale Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego. Jego zainteresowania badawcze obejmują obszary wspólne z zakresu edukacji dwujęzycznej/ wielojęzycznej oraz socjolingwistyki. Jego najnowsza monografia „Family Language Policy in the Polish Diaspora: A Focus on Australia” zostanie opublikowana przez wydawnictwo Routledge w kwietniu 2021 roku. Dr Piotr Romanowski jest redaktorem naczelnym czasopisma „Journal of Multilingual Theories and Practices”. Jest również jednym z założycieli MultiLingnet, zrzeszającej naukowców specjalizujących się w dziedzinie wielojęzyczności i edukacji wielojęzycznej. Dr Piotr Romanowski prowadził wykłady gościnne na wielu uniwersytetach, między innymi, na Florida International University, Carleton University, Victoria University of Wellington, University of Sao Paulo, University of Johannesburg, National Chengchi University.  


TEACHING AND ASSESSING CROSS-LINGUISTIC MEDIATION: A EUROPEAN PRIORITY

Dr Maria Stathopoulou

Koordynator Projektu ME.T.L.A, Europejski Centrum Języków Nowożytnych, Rada Europy

Adiunkt na Helleńskim Uniwersytecie Otwartym, Grecja

This presentation sees mediation as a European priority in the field of language didactics and discusses certain landmarks regarding how it became a top priority. It is argued that the Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) of the Council of Europe (2001) and its expanded version, the new CEFR Companion Volume (2020) can function as crucial tools to teach and assess mediation. On a more practical level, the presentation deals with the ME.T.L.A project (“Mediation in Teaching, Learning and Assessment”), a European project which is being currently carried out within the framework of the new programme of the European Centre of Modern Languages (ECML) of the Council of Europe (2020-2023). What is ultimately suggested is a plurilingual approach to the teaching of languages through the use of cross-linguistic mediation activities for the development of learners’ plurilingual and pluricultural competence, a concept put forward by the CEFR 20 years ago. Examples of such activities are presented and discussed with the view to raising participants’ awareness as to how mediation can be taught and assessed in the language classroom.

Keywords: cross-linguistic mediation, mediation tasks, European projects

Dr Maria Stathopoulou – adiunkt na Helleńskim Uniwersytecie Otwartym (Hellenic Open University) oraz na Państwowej Politechnice Ateńskiej (National Technical University of Athens). Od roku 2007 jest pracownikiem naukowym w RCeL (Research Centre for Language, Teaching, Testing and Assessment) na Uniwersytecie Ateńskim i członkiem zespołu, opracowującego egzamin państwowy z języka angielskiego (the Greek State Certificate of Foreign Language Competence, znany pod nazwą egzaminów KPG). W latach 2014-2017 dr Maria Stathopoulou wchodziła w skład autorskiej grupy ekspertów Rady Europy do spraw aktualizacji ESOKJ. Obecnie (2020-2021) bierze udział w projekcie “Mediacja w nauczaniu, uczeniu się i ocenie” (“Mediation in Τeaching, Learning and Αssessment” (ME.T.L.A.)), finansowanym ze środków Europejskiego Centrum Języków Nowożytnych (ECML) przy Radzie Europy (2020-2023). Dr Maria Stathopoulou jest autorką książki “Cross-Language Mediation in Foreign Language Teaching and Testing” (2015), wydanej przez Multilingual Matters. Tematem jej kolejnej publikacji książkowej jest nauczanie języka angielskiego specjalistycznego w kontekście akademickim.


MEDIARE NECESSE EST

Jolanta Urbanikowa                                                                                                                      

Pełnomocnik Rektora  Uniwersytetu Warszawskiego ds. realizacji Procesu Bolońskiego i organizacji nauczania języków obcych,

Polska

It is a responsibility of education systems also to make sure citizens know what their rights are and to provide them with appropriate tools to understand them. The obligations of education systems (including higher education) in this respect are covered in the adopted in January 2018 Council Recommendations on Key Competences for Lifelong Learning. The reference framework sets out eight key competences, and among them – languages competence and civic competence, both being exceptionally important from the point of view of language rights and language of rights. The presentation will provide reasons why mediation should be an indispensable element of education, and in particular language education.

Nauczycielka akademicka w SzJO UW, pełnomocniczka Rektora Uniwersytetu Warszawskiego  ds. realizacji procesu bolońskiego i organizacji nauczania języków obcych; koordynatorka Uniwersyteckiego Systemu Nauczania Języków Obcych; członkini Uniwersyteckiej Rady ds. kształcenia i  zespołu bolońskiego KRASP, wieloletnia b. członkini Senatu UW i Senackiej komisji ds. studentów, doktorantów i jakości kształcenia; wiceprezydentka  European Language Council; ekspertka  bolońska, ekspertka KE EACEA i FRSE; członkini Rady Szkoły Języków Obcych UW i  Rady Programowej Centrum Kompetencji Cyfrowych UW; zaangażowana w realizację wielu projektów europejskich dotyczących jakości kształcenia i kształcenia językowego w ramach programu Socrates i Uczenie się przez całe życie, Erasmus, Erasmus+ a także stowarzyszenia UNICA (Universities in Capital Cities of Europe). Autorka publikacji na temat polityki językowej w szkolnictwie wyższym, zapewniania jakości, procesu bolońskiego, ram kwalifikacji. Zainteresowania akademickie i zawodowe: polityka językowa, jakość kształcenia językowego, europejskie programy dydaktyczne; proces boloński.


MEDIATION: THE SHOCK OF THE OLD OR THE NEW?

Andrew Walkley                                                                                                                    

National Geographic Learning/ Lexical Lab, The United Kingdom

While the CEFR is at pains to state that mediation can take place within the same language, the reality is that it blows a hole in monolingual modes of language teaching. I will also argue that it should represent a shift to teaching as a mediator themselves responding to students and lessons that are focused more on lexis and less on grammatical accuracy. 

Andrew Walkley posiada 25-letnie doświadczenie pracy jako nauczyciel, szkoleniowiec oraz autor materiałów. Jest współautorem szeregu podręczników do nauki języka angielskiego – Outcomes, Innovations and Perspectives (National Geographic Learning) oraz książki z zakresu metodyki “Teaching Lexically” (Delta/ Klett). Andrew Walkley jest jednym z dyrektorów Lexical Lab (lexicallab.com), centrum świadczącego szeroki zakres usług edukacyjnych oraz szkoleniowych, w tym m.in. projektowanie kursów, doradztwo, tworzenie materiałów edukacyjnych oraz szkolenia nauczycieli. Lexical Lab prowadzi letnią szkołę w Londynie dla nauczycieli i innych osób zaangażowanych w nauczanie języka angielskiego.