MIĘDZYNARODOWE SPOTKANIE PARTNERÓW ONLINE | 29.05.2020

Kolejne spotkanie międzynarodowych zespołów projektu odbyło się online.W trakcie spotkania partnerzy zdali relację z dotychczasowej współpracy w zakresie tworzenia rezultatów pracy intelektualnej oraz opracowali kalendarz realizacji kolejnych zadań. 

1. Dr Ekaterina Bunina-Breś zrelacjonowała efekty współpracy nad Arkuszem Obserwacji Koleżeńskich, które trwały od 3 kwietnia do 15 maja 2020. Rekomendacje dotyczące kolejnych kroków są następujące:

 • opracowanie instrukcji dla nauczycieli wypełniających arkusz, tak aby obserwujący kierował uwagę na zadanie, nie na nauczyciela prowadzącego zajęcia
 • zmodyfikowanie opcji odpowiedzi (wybór TAK/NIE)

2. Dr Roy Siddal przedstawił prezentację na temat Formularza Opisu Zadania. Wypracowano następujące rekomendacje:

 • przygotowanie wskazówek dla nauczycieli, jak wypełniać formularz
 • przeprowadzenie pilotażu zadań przed ich publikacją
 • zapewnienie wszystkim uczestnikom projektu dostęp do pilotowanych zadań na platformie Moodle

3. Dr Sylwia Kossakowska-Pisarek omówiła zagadnienia związane z pilotażem zadań.         W wyniku dyskusji wypracowano rekomendacje:

 • podzielenie zadań z mediacji na dwie grupy: do zastosowania w nauczaniu online synchronicznym i asynchronicznym
 • przygotowanie broszury zawierającej zadania z mediacji 
 •  opracowanie krótkiego opisu zadań (język, poziom biegłości językowej, uniwersytet)
 • nadanie każdemu z zadań numeru

4. Upowszechnianie wiedzy o projekcie i jego rezultatach. 

A/ Dr Elżbieta Grzyb zdała relację z prac nad Newsletterem projektu i stroną internetową. Rekomendacje do dalszych działań są następujące:

  • opracowanie pierwszego wydania  Newslettera w językach narodowych, opatrzenie ich logo projektu oraz zamieszczenie pierwszego numeru na oficjalnych stronach instytucji partnerskich, tak aby mogły dotrzeć do odbiorców spoza danego uniwersytetu
  • opublikowanie kolejnego wydania Newslettera na przełomie listopada i grudnia 2020, koordynatorem prac został dr Roy Siddal

B/ Intensywne wykorzystanie mediów społecznościowych, tj. Facebook, Linked-in, EPALE do upowszechniania projektu, koordynowaniem działań zajmuje się mgr Marzena Zykubek 

C/ Upowszechnianie projektu na poziomie lokalnym i narodowym: 

  • Opracowanie przez zespół Uniwersytetu Karola plakatu „What is mediation and how does it manifest?”, prezentacja projektu podczas konferencji w Brnie (wrzesień 2020)
  • Promowanie projektu przez partnerów z Litwy za pomocą wydawanego przez uniwersytet w Kownie pisma Sustainable Multiliqualism oraz podczas planowanej na maj 2021 konferencji naukowej Sustainable Multiliqualism 21.